Algemene voorwaarden Orthopedagogische Praktijk Leo Everts

 Definities

 1. Orthopedagogische Praktijk Leo Everts , gevestigd te Breda
 2. Klant: degene met wie Orthopedagogische Praktijk Leo Everts een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Orthopedagogische Praktijk Leo Everts en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten namens Orthopedagogische Praktijk Leo Everts.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Orthopedagogische Praktijk Leo Everts zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal  twee maanden geldig, tenzij anders vermeld.
 3. De offerte vervalt wanneer er geen tijdige aanvaarding wordt ontvangen.

 

Aanvaardingen

 1. Bij aanvaarding  van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Orthopedagogische Praktijk Leo Everts zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Orthopedagogische Praktijk Leo Everts slechts ná ook schriftelijke bevestiging.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Orthopedagogische Praktijk Leo Everts hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en heffingen.
 2. Alle prijzen die Orthopedagogische Praktijk Leo Everts hanteert voor zijn diensten zijn kenbaar gemaakt op de website.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Orthopedagogische Praktijk Leo Everts vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Orthopedagogische Praktijk Leo Everts, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Orthopedagogische Praktijk Leo Everts heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Orthopedagogische Praktijk Leo Everts
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Orthopedagogische Praktijk Leo Everts op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Orthopedagogische Praktijk Leo Everts zijn diensten opschorten totdat er aan de betalingsplicht is voldaan.
 2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Orthopedagogische Praktijk Leo Everts, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Orthopedagogische Praktijk Leo Everts te betalen.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Orthopedagogische Praktijk Leo Everts te verrekenen met een vordering

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand-, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. De Orthopedagogische Praktijk Leo Everts heeft recht op inzage van de betreffende polis op aanvraag.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Orthopedagogische Praktijk Leo Everts enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Orthopedagogische Praktijk Leo Everts voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Orthopedagogische Praktijk Leo Everts heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Orthopedagogische Praktijk Leo Everts tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Orthopedagogische Praktijk Leo Everts tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van  overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Orthopedagogische Praktijk Leo Everts en de klant betreffende een dienst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen is.
 2. Omzetting van een overeenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd wordt altijd in overleg uitgevoerd.

 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst van onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Orthopedagogische Praktijk Leo Everts ontvangt geheim
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Orthopedagogische Praktijk Leo Everts waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim over vertrouwelijk is dan wel waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan Orthopedagogische Praktijk Leo Everts schade kan berokkenen
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit genoemde artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van de handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • Voor rechtspersonen bedraagt deze boete 5000 euro
 • Voor een consument bedraagt deze boete 1000 euro
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat dit overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van de Orthopedagogische Praktijk Leo Everts waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen

                   

Vrijwaring

De klant vrijwaart Orthopedagogische Praktijk Leo Everts tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Orthopedagogische Praktijk Leo Everts geleverde diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Orthopedagogische Praktijk Leo Everts geleverde dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverde dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de Orthopedagogische Praktijk Leo Everts hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
 3. De klant dient daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat de Orthopedagogische Praktijk Leo Everts in staat is adequaat bij te stellen.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Orthopedagogische Praktijk Leo Everts gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Orthopedagogische Praktijk Leo Everts
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Orthopedagogische Praktijk Leo Everts ook daadwerkelijk op tijd en in goede orde bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Orthopedagogische Praktijk Leo Everts een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen aansprakelijk voor de volledige bedragen die zijn op grond van de overeenkomst aan de Orthopedagogische Praktijk Leo Everts verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Orthopedagogische Praktijk Leo Everts

 1. Orthopedagogische Praktijk Leo Everts is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Orthopedagogische Praktijk Leo Everts aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Orthopedagogische Praktijk Leo Everts is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Orthopedagogische Praktijk Leo Everts aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering dooreen verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekening, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Orthopedagogische Praktijk Leo Everts vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:69 van het Burgerlijk Wetboek

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Orthopedagogische Praktijk Leo Everts toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Orthopedagogische Praktijk Leo Everts niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Orthopedagogische Praktijk Leo Everts in verzuim is.
 3. Orthopedagogische Praktijk Leo Everts heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Orthopedagogische Praktijk Leo Everts kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Orthopedagogische Praktijk Leo Everts in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Orthopedagogische Praktijk Leo Everts kan worden toegerekend in een van de wil  van Orthopedagogische Praktijk Leo Everts onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Orthopedagogische Praktijk Leo Everts kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer-, en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Orthopedagogische Praktijk Leo Everts 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Orthopedagogische Praktijk Leo Everts er weer aan kan voldoen
 4. Orthopedagogische Praktijk Leo Everts vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Orthopedagogische Praktijk Leo Everts is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

 

Wijzigen van de overeenkomst

                Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de

Inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 Orthopedagogische Praktijk Leo Everts is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

 1. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Orthopedagogische Praktijk Leo Everts zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Orthopedagogische Praktijk Leo Everts.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek

 

Gevolgen nietigverklaring of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtstin de buurt komt van wat Orthopedagogische Praktijk Leo Everts bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Orthopedagogische Praktijk Leo Everts is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.

 

Opgesteld op 1 januari 2021