Privacyverklaring

Orthopedagogische Praktijk Leo Everts respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, tevens beheerder: Orthopedagogische Praktijk Leo Everts, gevestigd te Ginnekenweg 248, 4835NJ te Breda.

KvK-nummer: 20162557/0000

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens 

 

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door de Orthopedagogische Praktijk Leo Everts. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

 1. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadressen/telefoonnummers
 • Bankrekeningnummers
 • BSN-nummer
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Opleidingsniveau

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

 We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor onderstaande doeleinden:

 

 • Een betere dienstverlening
 • Onze leerlingenadministratie
 • Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven
 • Het voldoen aan wettelijke verplichting.
 • In communicatie met de gemeente voor doeleinden rondom financieringen

 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

 Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in, een beveiligd, elektronisch register.

 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht van gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@leoeverts.nl

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

 In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

 De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 – Contact

 Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Leo Everts, info@leoeverts.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf -1-12-2020 tot nader order.