Werkwijze

Op de Orthopedagogische Praktijk Everts heerst een rustige, warme sfeer. De omgeving is prikkelvrij en aan twee kanten van ons pand stroomt daglicht binnen. We beschikken over twee open werkruimtes en een kamer waar we indien nodig of gewenst gesprekken achter gesloten deur voeren.

Met iedereen die bij ons op de praktijk komt, ongeacht de vorm van de begeleiding, bouwen we een persoonlijke band op, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

Om onze hulp vorm te geven maken we gebruik van de volgende middelen:

 • onderzoek
 • training (vaardigheden en gedragsmodificaties)
 • coaching
 • psychologische begeleiding

Onderzoek

Onderzoek zetten we in om meer inzicht te krijgen in het leer- en/of gedragsprobleem en de achterliggende oorzaken. Het moment waarop dit plaatsvindt, overleggen we vooraf altijd met alle betrokkenen.

In onze praktijk hebben we te maken met:

 • kinderen uit het basisonderwijs die moeite hebben met lezen, spellen, rekenen, informatie verwerken en concentratie
 • middelbare scholieren die ondanks goede capaciteiten tegenvallende resultaten laten zien
 • gedragsproblemen van uiteelopende aard bij kinderen uit het basis- en middelbaar onderwijs

De uitslagen van het onderzoek gebruiken we om het verband met het probleem waarop iemand vastloopt helder in beeld te krijgen.

Verhaal uit de praktijk

Louise (naam gefingeerd wegens privacy) zit in 3 vwo. Ze leest goed, schrijft foutloos, maar bij het maken van een toets loopt ze helemaal vast. Uit de CB (Continue Benoemen) & WL (Woorden Lezen) -test bleek dat zij moeite had met wat ze zag te koppelen aan woorden. Als zij bijvoorbeeld een koffiemok op tafel ziet staan, dan kan zij haar visuele waarneming niet direct aan het juiste woord koppelen. Met deze kennis kunnen we Louise gericht trainen om deze vaardigheid verder te ontwikkelen.

Soorten onderzoek

Vanwege de regelgeving mogen wij zelf geen toetsen afnemen. Daarom laten we dit uitvoeren door een bevoegde en betrouwbare onderzoeksinstantie uit ons netwerk. Om een indruk te geven met welke gegevens wij werken lichten we de verschillende vormen toe:

 • didactisch
 • functie
 • intelligentie
 • neuro-psychologisch

Didactisch onderzoek

Bij didactisch onderzoek wordt gemeten welke leerstofonderdelen een kind of jongere wel of niet beheerst. Het gaat hier voornamelijk om:

 • technisch en begrijpend lezen
 • spelling
 • schrijfmotoriek
 • grammatica (werkwoord spelling, woord benoemen, ontleden)

Functie onderzoek

Het functie onderzoek is een aanvullend onderdeel van het didactisch onderzoek. Hier wordt gekeken naar de leervoorwaarden; vaardigheden die je moet beheersen om tot leren te komen. Dit onderzoek meet de concentratie op talig en algemeen gebied. Daarnaast wordt het vergaren en verwerken van informatie zowel auditief als visueel gecontroleerd. Ook wordt het auditieve en visuele volgorde geheugen onderzocht. Verder kijkt het onderzoek naar oog-handcoördinatie, planningsvaardigheid, vermogen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en visuele functies.

Intelligentie onderzoek

Dit onderzoek zegt iets over de verstandelijke capaciteiten; de talige en niet-talige mogelijkheden. Het intelligentieprofiel geeft aan hoe de intelligentie is opgebouwd en wat de sterke en zwakke accenten zijn met bijbehorende vaardigheden.

Neuropsychologisch onderzoek

Dit onderzoek laat de ontwikkeling en het effectief functioneren van de functies van een persoon zien. Deze gegevens worden vertaald naar het algemene welbevinden en functioneren van de betreffende persoon. Neuropsychologisch onderzoek is vaak verweven in andere onderzoeksvormen.

Training

Vaardigheden

We maken gebruik van diverse soorten vaardigheidstraining om de leer- , lees-  en schrijfvaardigheid te verbeteren. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het aanleren van oplosstrategieën.

Gedragsmodificatie

Gedragsmodificatie is gebaseerd op het feit dat gedrag in belangrijke mate door leren en ervaring tot stand komt. Met behulp van bepaalde technieken en het invoelbaar maken voor de puber door gebruik te maken van zijn belevingswereld (de schoolomgeving, thuis) wordt gedrag waarmee hij zich sociaal kan handhaven, aangeleerd.

Coaching

Coachen doen we dagelijks. Specifieke coaching zetten we in als de situatie erom vraagt. Soms is het noodzakelijk dat eerst gedrags- en sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen sturing krijgen, alvorens er aandacht besteed wordt aan het trainen van de leervoorwaarden. Dit doen we door intensieve coaching.

Psychologische begeleiding

De psychologische begeleiding geven we vorm in samenwerking met onze zorgpartners.

Groeiproces

Tijdens de begeleiding houden we altijd contact met de ouders. Indien nodig betrekken we de ouders actief bij een deel van de begeleiding. Zo krijgen ouders inzicht hoe ze thuis hun kind kunnen opvangen en welke oefeningen ze ook thuis mogen toepassen.

Het is bij het groeiproces goed om u te realiseren dat u niet direct een omslag ziet. De positieve verandering zal geleidelijk zichtbaar worden.