Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Are you dissatisfied with something, or do you have a complaint about our care? We would be happy to discuss this with you and look for a solution.
If you do not want to discuss the complaint with us, or if you would like independent support, you can contact the Healthcare Complaints Portal. Healthcare Complaints Portal is an organization we are affiliated with to help resolve dissatisfaction and complaints about our care with external solutions.

If you have sent your complaint of dissatisfaction, please check whether it meets the conditions for handling it and what procedure is involved.
If any information is missing or unclear, please contact us to make it complete and ensure the complaints procedure is completed properly.

Would you like to give advice on how to deal with a situation where you are overbent? You can also contact the Healthcare Complaints Portal. You will not start a procedure yet.

Submit your complaint using the complaints form on the Healthcare Complaints Portal website. You can also send an e-mail to
info@klachtenPortalzorg.nl. Do you not know which complaints procedure applies to you? The Healthcare Complaints Portal can also help you with that.

The goal remains to resolve complaints and grievances.